Általános Szerződési Feltételek – RUSZT

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány (cím: 1028 Budapest, Petőfi utca 10. cégjegyzékszám: 01-01- 0012414) (a továbbiakban: Szervező) által szervezett RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓN résztvevő látogatók (továbbiakban: Látogató vagy Látogatók) részvételének feltételeit, szabályait, valamint a Szervező és a Látogatók (a továbbiakban együtt: Felek) között a belépők (jegy, bérlet) megvásárlása révén keletkező jogviszonyból (szerződés) eredő fontosabb jogokat és kötelezettségeket.

1.2 Jelen ÁSZF a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ időtartamára szól, azzal, hogy a Szervező és a Látogató közötti jogvita esetén az ÁSZF a jogvita lezárásáig hatályban marad.

1.3. A látogatók saját felelősségükre léphetnek be a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓRA, a Szervezőnek a 1.2 pontban foglaltakra figyelemmel nincs befolyása – az általa szervezett, ingyenes vagy belépőköteles programokon kívül történt esetleges káreseményekre, így felelősségét mindenre kiterjedően kizárja. A RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ helyszínei: Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány (1092 Budapest, Ráday utca 18.), Új Alkotóműhely Egyesület – Kettős Pont Színház és Spirituális Ügynökség (1092 Budapest, Ráday u. 39. fszt. 1.), Új Alkotóműhely Egyesület – Kis Pont Galéria (1092 Budapest, Ráday u. 9.) AppArt Egyesület – MáSzínház (1092 Budapest, Bakáts tér 3.), Stúdió K Alapítvány (1092 Budapest, Ráday u. 32.), Ferencvárosi Pinceszínház (1093 Budapest, Török Pál u. 3.).

1.4. A Szabályzat a Ptk. (2013. évi V. tv.) terminológiája alapján általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül, így ha bármilyen jogszabály vagy a Szervező által kiadott okirat a látogatókra vonatkozó ÁSZF-et említ, úgy ez alatt jelen Szabályzatot kell érteni.

1.5. A hatályos Szabályzat a https://ittesmosttarsulat.hu oldalon hozzáférhető, továbbá az RUSZT –
RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ alatt a résztvevő helyszíneken megtalálható. Kérjük, hogy belépő megvásárlása előtt, vagy az ingyenes programokon a program meglátogatása előtt figyelmesen
olvassa el, mivel a belépő megvásárlásával (amennyiben a Látogató nem maga vásárolta meg a jegyet, úgy a belépőjegy felmutatásával) elismeri annak megismerését, és magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szabályzatban foglaltakat.

1.6. A belépő megvásárlásával a Látogató hozzájárul, hogy róla, mint a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ résztvevőjéről videofelvétel vagy fotó készülhet.

2. A Felek közötti jogviszony tartalma

2.1. A Szervező a Látogató részére belépő megvásárlása ellenében biztosítja a részvétel lehetőségét a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ programjain, a Látogató pedig köteles a belépő ellenértékét megfizetni a Szervező részére.

3. Belépők

3.1. A belépőjegyes programokról, a belépők fajtáiról és azok áráról a Szervező a honlapon ad tájékoztatást. A belépők ellenértéke jelen Szabályzatban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben valamely programra jegyvásárlás szükséges, azt az adott színház honlapján online, vagy korlátozott számban a helyszínen lehet megvásárolni.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy az RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓN a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatokozó jogszabályoknak, valamint jelen szabályzatnak megfelelően viselkednek.

4.2. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti, továbbá az olyan magatartástól, amely nem illeszkedik az RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ szellemiségébe.

4.3. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük és mások testi épségének megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a programhelyszínt, továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja.

4.4. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartják. Kifejezetten vállalják, hogy amennyiben a Szervezőt a Látogató jogszabálysértésére figyelemmel az illetékes hatóság megbírságolja, úgy a Szervező részére megtérítik a bírság összegét.

4.5. A Látogató tudomásul veszi, hogy az RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓN kívül vásárolt italokat nem jogosult bevinni a helyszínre.

4.6. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező, valamint a tőle engedéllyel rendelkezők a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓN hang- és képfelvételt készíthetnek, ezek készítéséhez és korlátlan felhasználásához (pl. közzététel, átdolgozás, többszörözés, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés és forgalmazás stb.) a Látogatók kifejezetten, ingyenesen hozzájárulnak. A hivatkozott hang- és képfelvételt készítés és felhasználás kapcsán a Látogatók nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

4.7. A Látogatók jogosultak a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓN hang- és képfelvétel készítésére, de a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Szervező előzetes írásbeli engedélyével készíthetnek.

4.8. A Látogatók a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓN való részvétellel kifejezetten vállalják, hogy a biztonsági szolgálattal, a polgárőrséggel, a stábbal a jogszabályi keretek között mindenre kiterjedően együttműködnek, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követik.

4.9. A Szervező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán.

4.10. A Szervező – a Ptk. eltérést nem engedő szabályaira figyelemmel – kizárólag a programhelyszínen történt, Szervező által szándékosan okozott károkért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel a belépővel rendelkező Látogatók felé. A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán.

4.11. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a vendéglátósok, árusok, egyéb közreműködők és partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a közreműködők, árusok, vendéglátósok, egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához vagy egyébként a tevékenységük során használt tárgyai a Látogatónak okoznak.

4.12. A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az általa a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓN okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott az árusoknak, vendéglátósoknak, egyéb partnereknek, illetve egyéb jogalanyoknak.

4.13. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervezőt nem terheli felelősség a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓRA behozott látogatói dolgokban bekövetkezett kárért (például, de nem kizárólagosan a megrongálódásból, eltűnésből, eltulajdonításból eredő kárért). A Szervező nyomatékosan felhívja a Látogatók figyelmét, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül.

4.14. A Látogató tudomásul veszi, hogy jelen Szabályzat előírásait megsértő Látogatót a Szervező jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓRÓL, illetve jogosult megtiltani, hogy a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓRA belépjen. Ezen esetekben a Látogató nem jogosult a belépő visszaváltására.

4.15. A Látogató tudomásul veszi, hogy kutyát NEM hozhat a helyszínre.

4.16. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következtében kialakult vírushelyzet „előre nem látható oknak”, azaz vis maiornak nem minősül, így a Látogató a járványra hivatkozva sem jogosult a megvásárolt belépő visszaváltására. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a járványügyi helyzethez kapcsolódó állami vagy hatósági előírásra, jogszabályi rendelkezésre vagy hatósági ajánlásra tekintettel a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ nem tartható meg, úgy ezt a szerződés lehetetlenülésének tekintik, így a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, továbbá a Felek tudomásul veszik, hogy ebben az esetben a lehetetlenné válásért egyik fél sem felelős, valamint kártérítés címén nem jogosultak igényt támasztani egymással szemben. Szervező egyoldalúan jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ bármilyen okból, akár a Szervező döntése alapján elmarad, mely esetben a Látogató kártérítés címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben. Felek rögzítik, hogy Szervező jogosult (de nem köteles) a Látogatótól vírustesztet, védettséget igazoló okmányt, vagy azzal egy tekintet alá eső orvosi igazolást kérni, annak bemutatását előírni a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓRA való belépést megelőzően.
Amennyiben a Látogató pozitív vírustesztet produkál, vagy védettségét nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni Szervező felé, úgy Szervező jogosult megtiltani a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓRA történő belépést azzal, hogy Látogató sem kártérítés, sem a belépő árának visszatérítése címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben. Látogató kötelezettséget vállal arra, hogy a járványügyi hatósági ajánlásokat és intézkedéseket – különösen maszkviselés és távolságtartás – maradéktalanul betartja. Amennyiben ezen kötelezettségét Látogató megszegi, úgy Szervező jogosult azonnali hatállyal a szerződést megszüntetni és a Látogatót a RUSZT – RÁDAY UTCAI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ területéről eltávolítani azzal, hogy Látogató sem kártérítés, sem a belépő árának visszatérítése címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben.

5. Záró rendelkezések

5.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szervezőre és a Látogatókra. A Szervező és a közreműködő művészek, vendéglátósok, árusok közötti jogviszonyokat külön szerződések rendezik. A Szabályzat keltezése napjától kezdődően határozatlan időre szól. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező a Szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani.

5.2. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv) és a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2022.09.01.